x

Търговско Право

Търговско Право

Предприемачеството, като процес на създаване и развитие на определена бизнес идея или концепция, е същинско творческо усилие.

Юридическата проблематика при осъществяването на този процес е обширна и най-разнообразна.Услугите, които предоставяме на нашите корпоративни клиенти, обхващат буквално пълния спектър на нуждите на едно търговско предприятие.

 

Учредяване и регистрация на търговски дружества

Разглеждаме работата си по учредяването на търговското дружество като влагане на здрави основи за бъдещото развитие на дейността. Консултираме нашите клиенти относно подходящата юридическа форма за регистрация на бизнеса им, като предоставяме подробна и задълбочена информация за предимствата и недостатъците на всяка възможност. С най-висока професионална грижа подготвяме „закона“ на търговското дружество – неговият дружествен договор, учредителен акт или устав, както и изготвяме всички останали необходими документи за производството по регистрация. Разполагаме с богат опит при учредяване на български дружества с чуждестранна собственост на капитала, каро винаги предварително разясняваме на клиентите си спецификите на този процес.

Дружествени промени и спорове

Оказваме съдействие при регистрацията в Търговския регистър на всякакви промени във вписаните обстоятелства на дадено търговско дружества – съдружници, капитал, седалище и др. За съжаление, не са рядкост и ситуациите на недоразумения и спорове между съдружници. Убеждението ни e, че в подобни случаи следва да се търси доброволно уреждане на възникналите въпроси, като бихме могли да предложим на клиентите си надлежно и юридически издържано документиране на постигнатото съгласие. В случаите, когато споразумение не може да бъде постигнато, представляваме интересите на клиентите си в съответните съдебни спорове.

Търговски сделки

Сключването на изгодни и непроблематични търговски сделки е същностната цел на всяко търговско предприятие. Успешното встъпването във всяко отделно договорно правоотношение изисква юридическа подготовка и компетентно документиране. В практиката си сме се работили по търговски сделки с най-разнообразен характер – покупко-продажби, наеми, залози, лизинг, транспорт и спедиция, застрахователни договори, продажби на търговски предприятия и др. Трудностите при договарянето и сключването на всяка една от тях сме решавали, полагайки дължимата от професионалиста грижа.

Съдебни спорове и събиране на вземания

В обширната дейност на търговските предприятия нерядко се стига до невъзможност за срочно и доброволно събиране на дължимите вземания. Представителството в съдебни процеси и ефективното събиране на вземания е типичен израз на адвокатската професия. Бихте могли да коментирате с нас всеки възникнал казус, като в резултат ще получите нашето професионално мнение относно възможностите за ефективно събиране на вземането.

Придобивания и сливания

В практиката си сме били консултанти по сделки по придобивани и сливания на предприятия. Предоставяме както услуги по пълно предварително юридическо проучване, така и във връзка със самото осъществяване на сделките.

Ликвидация

Процедурата по ликвидация на търговските дружества отнема минимум шест месеца и завършва с тяхното заличаване. Предлагаме на нашите клиенти пълно координиране и провеждане на процедурата по ликвидация.

Зa Контакт