x

Трудово право

Трудово право

Едва ли има работодател или служител, който никога да не се е сблъсквал с трудово правен казус в работата си.

Трудовото право е правен отрасъл с множество специфични за него правила и институти. Основополагащият нормативен акт на българското трудово право е Кодекс на труда, но уредбата в него е допълнена с други нормативни актове, както и множество подзаконови нормативни актове.

Предоставяме консултации и съдействие относно сключване, изменение и прекратяване на трудови договори и други документи в областта на трудовото право. Ангажираме се и с процесуално представителство по трудово правни дела пред съд и представителство по административни производства пред компетентните органи. Практиката ни в тази област на правото е всеобхватна и задълбочена, като консултираме клиентите си относно всички правни аспекти на трудовите правоотношения.

Зa Контакт