Възобновяеми енергийни източници

В последните години производството на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници придоби особена актуалност. Различните обществени, държавни и икономически интереси в тази област доведоха до богата и понякога противоречива правна уредба.

Имаме възможността да съдействаме на различни производители на електрическа енергия от възобновяеми източници при защитата на техните интереси с оглед на изключително специфичната правна уредба на отрасъла.

Back to Top